2009-01-01

HACCP

Har fått förfrågningar om vad detta med HACCP är. Livsmedelsverket beskriver HACCP på följande sätt.
------------------------------------------------------
HACCP

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen. Farorna är ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Utifrån flödesscheman över tillverkningsprocesserna sammanställer du alla faror som kan finnas. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror. Det är fienderna till en bra produkt du ska ta reda på.

Du har kontroll över många faror genom att hygienrutinerna (GHP) följs. Avgör var och hur resterande faror kan hållas i styr. Det är vid de kritiska styrpunkterna.

- Ange vad som ska gälla vid varje kritisk styrpunkt till exempel pH, tid, temperatur. Ange också på vilket sätt du kan övervaka dem.
- Bestäm vad som ska hända om det som gäller vid styrpunkten inte uppfylls. Vad ska exempelvis ske med avvikande produkter?
- Skapa rutiner för att kontrollera att styrpunkter är effektiva. Det kan exempelvis ske genom stickprovstagning och mikrobiologiska analyser och kalibrering av mätutrustningar.
- Validera och revidera planen vid behov.
- Dokumentera övervakningsdata och vidtagna korrigerande åtgärder.

Källa: Livsmedelsverket
------------------------------------------------------------

Jag har på gång ett mer publikt inlägg som beskriver HACCP som det underbara verktyg det är. Håll ut.

Inga kommentarer: